2014 - Zgromadzenie Sióstr Opatrzności Bożej

Przejdź do treści

2014

Archiwum

JUNIORAT W CZĘSTOCHOWIE

W dniach od 2 do 4 grudnia 2014 r. Siostry Juniorystki wraz z S. Mistrzynią przeżywały skupienie w Częstochowie. Był czas na modlitwę u Matki Bożej Jasnogórskiej i spotkania formacyjne w naszym klasztorze w Częstochowie. Swoją obecnością, modlitwą i wspaniałymi konferencjami ubogacił nas o. Artur Wenner SJ . Celem skupienia było pochylenie się nad darem życia konsekrowanego, by jak najlepiej przeżyć Rok Życia Konsekrowanego, który właśnie się rozpoczął. Wróciłyśmy ubogacone, umocnione duchowo i wdzięczne za dar tego spotkania.

FOTORELACJA


30 listopada 2014r.-perygrynacja Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej


30 listopada, w dniu rozpoczęcia Roku Życia Konsekrowanego w Kościele, nasz Dom Generalny w Grodzisku Mazowieckim nawiedziła kopia Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Było to dla nas ogromne przeżycie duchowe i głębokie doświadczenie, że w tym szczególnym dla nas dniu, Matka Boża przybyła, aby przypomnieć nam czym jest życie zakonne i powołanie do wyjątkowej więzi z Chrystusem. Całą dobę trwałyśmy na modlitwie u stóp naszej Kochanej Matki powierzając Jej wszystko to, co kryje się w naszych sercach. Modliłyśmy się również za całą naszą Rodzinę zakonną, we wszystkich powierzonych nam intencjach oraz o dar nowych i świętych powołań do naszego Zgromadzenia.

FOTORELACJA

8-11 listopada 2014 r. – spotkanie formacyjne Sióstr Przełożonych i Sióstr Mistrzyń

„Piękno i odpowiedzialność posługi przełożeńskiej”, takie motto przyświecało Siostrom Mistrzyniom i Siostrom Przełożonym uczestniczącym w spotkaniu formacyjnym, które odbyło się w domu generalnym w Grodzisku Maz. w dn. od 8-11 listopada br.
W spotkaniu uczestniczyły także Siostry Przełożone wspólnot zakonnych ze Szwajcarii, Włoch i z Ukrainy. Z Japonii i z Kamerunu Siostry Przełożone pocztą elektroniczną przesłały życzenia owocnego spotkania, pozdrowienia i zapewnienie jedności modlitewnej.
Konferencje uczestniczkom spotkania głosił O. dr Marek Skowroński OFM Cap.Przedłużające się spotkania i rozmowy z Matką generalną odzwierciedlają potrzebę takich zjazdów.
W rozmowach i wypowiedziach Sióstr mistrzyń i Przełożonych przebijała głęboka troska o jakość sprawowanej posługi i świadomość wielkiej odpowiedzialności wobec Kościoła i Zgromadzenia.
Dodatkowego wymiaru radości i wdzięczności Bogu za łaskę powołania zakonnego i dar posługi nabrało nasze spotkanie formacyjne, bo odbywało się w atmosferze zbliżającego się, a ogłoszonego przez Ojca św. Franciszka, Roku Życia Konsekrowanego, który w Kościele katolickim obchodzony będzie od Nowego Roku Liturgicznego, tj. od 30 listopada 2014 r. do dnia 2 lutego 2016 r.


Juniorat ścisły

Dnia 4 listopada wspólnota junioratu ścisłego wybrała się do Niepokalanowa. Był czas na modlitwę i spotkanie z Niepokalaną Matką. Było zwiedzanie miejsc związanych ze św. Maksymilianem Maria Kolbe oraz modlitwa na franciszkańskim cmentarzu. Oczywiście nie zabrakło też rekreacji, co zostało utrwalone na zdjęciach. Ubogacone i wdzięczne wróciłyśmy do domu. Cieszymy się, że w czas naszej formacji wpisał się taki wyjazd.


FOTORELACJA26 października 2014 r. – Jubileusz 25-lecia życia zakonnego S. Reginy KoziołW domu generalnym Zgromadzenia w Grodzisku Maz. obchodziła S. Regina Kozioł, od 15 lat pracująca na misjach w Kamerunie (Afryka).
Za łaskę powołania zakonnego i misyjnego Siostra Jubilatka dziękowała już Panu Bogu we Wspólnocie misyjnej i parafialnej w Essiengbot.
Dzień wdzięczności za otrzymane dary i łaski zbiegł się z kończącym się obchodzonym w Kościele katolickim Tygodniu misyjnym, co zostało uwypuklone w życzeniach składanych S. Reginie przez Matkę Generalna Antoninę i wspólnotę zakonną.
Uroczystej Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił Ks. Prałat dr Tomasz Atłas – dyrektor krajowy Papieskich Dzieł Misyjnych. Miłym gościem był też Ks. Zenon Sala – ojciec duchowny Seminarium w Radomiu, który kilka lat pełnił funkcje proboszcza parafii ww Kamerunie.
Obecność rodziców, rodzeństwa i krewnych Siostry Jubilatki była okazją do ogarnięcia wdzięcznością i miłością tych wszystkich, których Opatrzność Boża postawiła na Jej drodze powołania.
Wspólne świętowanie Jubileuszu Profesji zakonnej, dzielenie się przez S. Reginę doświadczeniami życia misyjnego uświadamia nam, że nie ma wznioślejszego powołania niż być z ludźmi, towarzyszyć im w ich życiowych zmaganiach, wskazywać drogę, umacniać w trudach, pomagać zaufać i zawierzyć Bogu i Jego Opatrzności.

W rocznicę konsekracji zakonnej, dziękując Bogu za otrzymane łaski, powierzamy Niepokalanej Matce życie naszej Kochanej Jubilatki oraz Jej przyszłość i powołanie misyjne.


16 – 19 października 2014 r. - Grodzisk Mazowiecki - zjazd formacyjny Sióstr profesek

W dniach 16-19 października 2014 r. w domu generalnym w Grodzisku Maz. odbyła się kolejna sesja formacyjna dla Sióstr profesek wieczystych. Tym razem akcent tematyczny sesji położony był na komunikację międzyosobową. Temat ten przybliżyła Siostrom S. Władysława Krasiczyńska – Józefitka.
Siostry spotkały się także z Matką generalną Antoniną na siostrzanej konferencji. Mszę św. w tych dniach celebrował i homilię głosił O. Tomasz Zamorski – Dominikanin. Siostry miały też czas na osobistą Adorację i modlitwę oraz spotkały się na radosnej rekreacji przygotowanej przez Siostry Juniorystki.ękujemy za to spotkanie oraz za to, że mogłyśmy się zatrzymać, by zaczerpnąć wody z ożywczej studni Bożego Miłosierdzia, odnowić naszą konsekrację i oblubieńczą miłość do Jezusa, by jeszcze bardziej żyć z Nim relacją miłości i służyć z gorliwością.


FOTORELACJA


7 października 2014 r. - przyjęcie do Postulatu

Dnia, 7 października 2014 r. – we wspomnienie Matki Bożej Różańcowej w Łące k. Rzeszowa S. Rozanna Gładysz w imieniu Przełożonej generalnej przyjęła do Postulatu Zgromadzenia Sióstr Opatrzności Bożej dwie Aspirantki: Irenę Łukę i Alicję Dudek. Uroczystość rozpoczęła się o godz. 15.00 w kaplicy zakonnej Sióstr. Po obrzędzie przyjęcia do kolejnego etapu formacji, rozpoczęła się Eucharystia, którą sprawowali: Ks. Proboszcz Wiesław Rafacz i Ks. Kanonik Władysław Sidor. Na zakończenie nowe Postulantki przepełnione ogromną wdzięcznością za dar życia i powołania złożyły serdeczne podziękowania wszystkim osobom, które przyczyniły się do przygotowania oraz głębokiego przeżycia tego wydarzenia.


FOTORELACJA


4 października 2014r. - Jubileusz 10-lecia Przedszkola im. Aniołów Stróżów w Grodzisku Maz.

Przedszkole Sióstr Opatrzności Bożej im. Aniołów Stróżów w Grodzisku Maz. we wrześniu br. obchodziło Jubileusz 10 -lecie powstania. Uroczystość jubileuszowa odbyła się 4 października br. Jubileusz to dobra okazja, by wyrazić wdzięczność, na pierwszym miejscu Panu Bogu za otrzymane dotychczas łaski, za nieustanną opiekę naszych świętych Patronów Aniołów Stróżów, którzy dniem i nocą czuwają nad nami. Wdzięczność naszą kierowaliśmy także w stronę Matki Generalnej i całego Zgromadzenia za odwagę zainicjowania tego dzieła oraz za nieustanną troskę i prowadzenie. Dziękowaliśmy także za naszych pracowników którzy wkładają ogrom serca we współtworzenie tego dzieła, rodzicom za powierzenie nam swoich dzieci, za otwartość i chęć współpracy oraz samym dzieciom za ich nieustanną obecność, uśmiech, spontaniczność oraz dziecięce serca pełne dobroci i wdzięczności.

FORMACJA ZAKONNA JEST DZIEŁEM BOGA
W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEGO

Z początkiem września rozpoczął się dla czterech Sióstr Juniorystek czas formacji w Junioracie ścisłym. Juniorat ścisły, który jest wpisany w okres trwania Junioratu, jest czasem pogłębienia życia duchowego i wspólnotowego, by dobrze przygotować się do ślubów wieczystych. Siostry podejmują pracę nad sobą w trzech wymiarach: formacja ludzka, formacja duchowa i formacja zakonna. W życiu osoby konsekrowanej te trzy płaszczyzny przenikają się i tworzą fundament. Formacja, to nieustanne pogłębianie relacji z Bogiem, z sobą i z drugim człowiekiem. W plan Junioratu ścisłego wpisują się: pogłębiona modlitwa i adoracja, wykłady, posługa we Wspólnocie zakonnej.


31 lipca 2014 r. - Grodzisk Maz. - wieczysta Profesja zakonna

      Dnia 31 lipca 2014 r. w liturgiczne wspomnienie św. Ignacego Loyoli,
patrona Zgromadzenia w domu generalnym w Grodzisku Maz. Profesję wieczystą złożyły Siostry:
S. Tymoteusza Świstowska
S. Izajasza Kędroń
S. Filipa Tkaczyk
S. Immakulata Podczasiak
Po kilku latach odnawianej profesji czasowej, po rocznym przygotowaniu w Junioracie pod okiem Mistrzynii, kierowników duchowych, spowiedników i wykładowców, Siostry Juniorystki na zawsze złożyły Bogu śluby zakonne: ubóstwa, czystości i posłuszeństwa.

Uroczystej Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił J.E. Ks. Bp Józef Górzyński, biskup pomocniczy z Warszawy. Swoją obecnością i udziałem w Eucharystii ten dzień uświetnili proboszczowie rodzinnych Parafii Sióstr profesek wieczystych oraz inni zaprzyjaźnieni kapłani. Obecni też byli rodzice, najbliższa rodzina i znajomi Sióstr, którzy ze wzruszeniem uczestniczyli w podniosłej uroczystości, oraz licznie zebrane Siostry z wielu Wspólnot zakonnych w kraju i z placówek misyjnych. Całe Zgromadzenie - z wdzięcznością Bogu za łaskę wybrania do życia zakonnego - spogląda w stronę Sióstr Profesek wieczystych i życzy im głębokiej, niczym nie skażonej miłości do Boskiego Oblubieńca, wytrwania w powołaniu i wierności Bogu, Kościołowi i Zgromadzeniu.

FOTORELACJA

30 lipca 2014 r. - Jubileusz 50-lecia życia zakonnego
S. Anicety Cichosz

Złoty Jubileusz życia radami ewangelicznymi w Zgromadzeniu Sióstr Opatrzności Bożej dn. 30.07.2014 r. w domu generalnym w Grodzisku Maz. obchodziła S. M. Aniceta Cichosz.
Po Mszy św. porannej S. Jubilatka spotkała się z Matka Generalną, Siostrami z Zarządu i całą Wspólnotą domu generalnego. Spotkanie to miało charakter radosnego dziękczynienia za 50 lat życia konsekrowanego, ofiarnie przeżywanego na różnych placówkach zakonnych. W serdecznych słowach życzeń Matka Generalna Antonina wyakcentowała ofiarną postawę S. Anicety, która wiernie, z odwagą i zawierzeniem Bożej Opatrzności podejmowała trudne zadania, jednocześnie życzyła potrzebnych łask do dalszego świadczenie o miłosiernej Miłości Chrystusa Pana.
Uroczystej Eucharystii przewodniczył i homilie wygłosił O. dr Andrzej Baran OFM Cap. z Lublina.
W jubileuszowym świętowaniu wzięli udział zaproszeni kapłani, członkowie rodziny, znajomi i przyjaciele Siostry Jubilatki.

Złączone w radosnym świętowaniu razem z Drogą Jubilatką dziękujemy Bogu za dar Jej życia i powołania zakonnego w naszej Rodzinie zakonnej.

TE DEUM LAUDAMUS


FOTORELACJA

  

20-28.07.2014r - Grodzisk Maz.- rekolekcje

  W dniach 20-28.07.2014 r. w domu generalnym Zgromadzenia w Grodzisku Maz. 35 Sióstr odprawiało rekolekcje roczne. Wśród uczestniczących w rekolekcjach była Matka Generalna Antonina, Siostry Misjonarki z Japonii i Kamerunu, Siostry pracujące we Włoszech oraz Siostry formacji początkowej - Aspirantki, Nowicjuszki i Juniorystki.
Na zakończenie rekolekcji Siostry Juniorystki ponowiły profesję zakonną, ślubując Panu Bogu czystośc, ubóstwo i posłuszeństwo na rok. Rekolekcjom przewodniczył O. dr Marek Skowroński OFM Cap. z Lublina, który nie tylko głosił Slowo Boże, ale był autentycznym świadkiem wiary, umiłowania Chrystusa, Kościoła i swojej Rodziny zakonnej.PRZYGOTOWANIE DO WIECZYSTEJ PROFESJI ZAKONNEJ
„Trwajcie w miłości mojej”

W dniach od 16 czerwca do 12 lipca 2014 r. w Domu Generalnym Zgromadzenia Sióstr Opatrzności Bożej w Grodzisku Mazowieckim odbyło się przygotowanie Sióstr do Wieczystej Profesji zakonnej. W tym roku do Profesji Wieczystej przygotowywały się: S. Immakulata Podczasiak, S. Filipa Tkaczyk, S. Izajasza Kędroń oraz S. Tymoteusza Świstowska. Nad przygotowaniem czuwała S. Arleta Rzechaczek - Mistrzyni Junioratu, która prowadziła konferencje. Głównym tematem konferencji były śluby zakonne: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. Podczas spotkania nie brakowało czasu na modlitwę oraz radosne przebywanie razem. Zawierzając Maryi swoje życie i powołanie dnia 30 czerwca Siostry wraz z dziewczętami przeżywającymi rekolekcje wzięły udział w pieszej pielgrzymce do Niepokalanowa. Siostry składając Wieczystą Profesję zakonną, oddadzą Jezusowi całe swoje życie i wybiorą Go na zawsze na swego Oblubieńca.

„ Dla mnie,
Jezus jest moim Bogiem.
Jezus jest moim Oblubieńcem.
Jezus jest moim Życiem.
Jezus jest moją jedyną Miłością.”

Matka Teresa z Kalkuty

FOTORELACJA

17 lipiec 2014 r. - Obłóczyny - Grodzisk Maz

W dniu 17 lipca br. w naszym Zgromadzeniu miały miejsce Obłóczyny Postulantek Emilii Sójki i Joanny Kulwickiej, od tego dnia S. Emmy i S. Leny. Uroczystość rozpoczęła się w kaplicy domu generalnego o godz. 16.00 poświęceniem habitów i welonów zakonnych, które Postulantki założyły w sali obok kaplicy. Postulantki w nowej szacie zakonnej udały się do kaplicy, gdzie z całą Wspólnotą domu generalnego uczestniczyły we Mszy św. sprawowanej w ich intencji. W czasie Mszy św., po Ewangelii Postulantki wyraziły swoją prośbę o przyjęcie do Nowicjatu. Matka Generalna Antonina Kasjaniuk po wysłuchaniu prośby przyjęła je na kolejny etap formacji jakim jest Nowicjat. Po Mszy św. zostały uroczyście i radośnie wprowadzone w progi Nowicjatu w którym przez najbliższe dwa lata odbędą czas formacji. Życzymy Kochanym Siostrom Nowicjuszkom bliskości Pana i wielu Łask. Niech wstawia się za Wami Matka pięknej miłości.


FOTORELACJA

6 lipca 2014r.- Grodzisk Maz. - Jubileusz 25-lecia życia zakonnego

6 lipca 2014 r.w domu generalnym Zgromadzenia w Grodzisku Maz. 25-lecie życia konsekrowanego obchodziły: S. Agnes Łukasz, S. Rafaela Tylus, S. Lucyna Kowal, S. Sabina Andrzejewska i S. Mirianna Krzos. W obecności Wspólnoty domu generalnego życzenia na dalszą drogę służby Chrystusowi i podziękowania za dotychczasową wierność, wyraziła Siostrom Jubilatkom Matka generalna Antonina Kasjaniuk.Uroczystej Liturgii - w której koncelebrowali kapłani goście Sióstr Jubilatek - przewodniczył i homilie wygłosił O. dr Kazimierz Synowczyk, OFM Cap. z Warszawy. Po homilii Siostry Jubilatki odnowiły profesję zakonną. Na zakończenie Mszy św. s. Rafaela wyraziła wdzięczność w imieniu wszystkich Sióstr Jubilatek. Po Uroczystej Eucharystii wszyscy goście zostali zaproszeni na świętowanie przy stole i na rekreację przygotowaną przez najmłodsze Siostry Wspólnoty domu generalnego.
Czcigodnym Siostrom Jubilatkom życzymy obfitości łask Bożych. Niech im zawsze towarzyszy wiara i świadomość, że są kochane przez Boga. Zaufanie Jego miłości niech potęguje w Siostrach miłość do Jezusa, Kościoła i Zgromadzenia.


FOTORELACJAJubileusz 25- lecia życia zakonnego S. Agnes Łukasz i S. Reginy Kozioł w Kamerunie.


Taka okazja nie zdarza się często. Dnia 15 czerwca 2014 roku w Uroczystość Trójcy Św. na misji w Essiengbot w Kamerunie świętowałyśmy Jubileusz 25-lecia życia zakonnego. Zanim jednak ten dzień nadszedł, odprawiłyśmy nowennę do Opatrzności Bożej, prosząc o potrzebne laski dla całego Zgromadzenia i dla nas samych z okazji Jubileuszu.
Do wzięcia udziału w uroczystości została zaproszona cala parafia. Msza św. dziękczynna odprawiona została o godz. 9.00 pod przewodnictwem naszego Ks. Proboszcza Jean Donatien Obam Bekolo. Współkoncelebrowali także: Ks. Franciszek Meus – proboszcz z Ayos, Ks. Krzysztof Pazio oraz Ks. Grzegorz Mylek.KONKURS O BOŻEJ OPATRZNOŚCI


12 czerwca 2014 r. w domu generalnym w Grodzisku Maz. rozstrzygnięty został III Ogólnopolski Konkurs o zawierzeniu Opatrzności Bożej. W Konkursie mogli wziąć udział uczniowie wszystkich etapów edukacyjnych oraz dzieci przedszkolne i dzieci z DPS. W kategoriach wykonanych prac znalazły się prace plastyczne (rysunek, witraż, kolaż), rysunek komputerowy oraz prezentacje wykonane w programie Power Point i krótkie filmy w programie Movie Maker.

I etap Konkursu odbywał się na terenie poszczególnych szkół.Do drugiego etapu Konkursu zostało nadesłanych sto dwadzieścia jeden prac. Większość z tych prac stanowiły prace plastyczne. W kategorii multimedialnej wpłynęło 7 prezentacji Power Point, a w kategorii filmów 3 prace. Wszystkim uczestnikom i ich opiekunom bardzo dziękujemy za udział w tegorocznym Konkursie i życzymy opieki Bożej Opatrzności w życiu.1-4 maja 2014 r. - III Dni z Opatrznością


W tzw. długi weekend majowy w domu generalnym Zgromadzenia w Grodzisku Maz. młodzież z różnych zakątków Polski zgromadziła się na „Dniach z Opatrznością”. Temat tegorocznego spotkania New Generation, choć brzmi kuriozalnie dotyczy tematu czystości w życiu młodego człowieka. Katechezy, spotkania warsztatowe, koncert i świadectwa, a także czas na modlitwę wspólnotową i osobistą stanowią poszczególne punkty programu tych dni.
W pierwszym dniu spotkania tj. 1 maja br. miała miejsce prezentacja przybyłych grup, które przywiozły ze sobą ciekawe przemyślenia nt.: Jaka byłaby postawa Matki A. Mirskiej – Założycielki Zgromadzenia w XXI w., czyli dziś. Następnie odbyły się warsztaty tematyczne, katecheza, praca w grupach i koncert Zespołu „Porozumienie”.


W drugim dniu spotkania, po krótkiej nocy i dobrym śniadaniu młodzież zaproszona została do uczestnictwa w katechezie, spotkaniach formacyjnych i warsztatowych. Czas na modlitwę, odpoczynek a następnie Sakrament Pokuty i Adorację stanowiły drugą część dnia. Wieczorem młodzież mogła obejrzeć musical „Ostatni Król” przygotowany przez uczestników ze Zbrosławic i Grodziska Maz.

Kolejnego dnia młodzież spotkała się na katechezie, pracowała w grupach i wysłuchała świadectw małżonków na temat czystości, relacji i wysiłków budowania wspólnoty małżeńskiej.
Po warsztatach tematycznych miał miejsce „Wieczór chwały dla Jezusa”. Adoracja, procesja uliczna z lampionami i Msza św. w Parafii Miłosierdzia Bożego podczas której wszyscy oddali Panu chwałę za Jego wielkie dzieła.


W ostatnim dniu młodzież dzieliła się doświadczeniem przeżytych dni i prezentowała warsztaty tematyczne. Wspólna Eucharystia, „wszystkie brawa dla Jezusa”, hymny uwielbienia Go i okrzyki „do następnego spotkania” zakończyły tegoroczne III Dni z Opatrznością.II Sosna papieska w zakonnym ogrodzie


Dnia 26 kwietnia 2014 r. w przeddzień kanonizacji Jana Pawła II, w naszym ogrodzie w Grodzisku Maz. została posadzona druga już „Papieska sosna”. Wspólnota domowa wraz z Kapelanem Ks. Wiesławem Kosińskim uroczyście i radośnie przeżywała to wydarzenie. Ks. Kapelan poświęcił drzewo oraz pamiątkową tablicę, następnie Siostry dosypywały ziemię pod zasadzone drzewo. Na pamiątkowej tablicy zostały wypisane słowa Jana Pawła II: „MUSICIE BYĆ MOCNI TĄ MOCĄ, KTÓRĄ DAJE WIARA! MUSICIE BYĆ MOCNI MOCĄ WIARY! MUSICIE BYĆ WIERNI!"
Wydarzenie to wyraża naszą wdzięczność Panu Bogu za dar św. Jana Pawła II i za Jego kanonizację. Jest też łącznikiem pomiędzy przeszłością, teraźniejszością i przyszłością oraz pamiątką wielkiego dnia knonizacji dla przyszłych pokoleń.27 - 30 marzec 2014 r. - Grodzisk Mazowiecki - zjazd formacyjny Sióstr profesek wieczystych


"W połowie drogi. Spełnione nadzieje, rozczarowania czy kryzys" - taki temat przyświecał Siostrom zebranym w domu generalnym w Grodzisku Maz. na spotkaniu formacyjnym w dniach 27 - 30 marca 2014 r.
Konferencje O. dra Sebastiana Łuszczki OMI, spotkanie z Matką Generalną Antoniną Kasjaniuk i S. Wikarią Marią Kaproń oraz wykład O. Krzysztofa Ołdakowskiego SJ - wypełniały bogatą treścią każdą chwilę tych dni. Był też czas poświęcony tylko Panu Jezusowi na osobistą Adorację, czas spotkania z Siostrami z grupy formacyjnej oraz czas radosnej rekreacji przygotowanej przez Siostry Juniorystki.
A wszystko po to by - odnowić naszą konsekrację i oblubieńczą miłość do Jezusa, by odkryć i odczytać swoje ponowne powołanie i służyć Mu dalej z jeszcze większą radością i gorliwością.
Dziękujemy Kochanej Matce Generalnej i Siostrze Marii za przygotowanie tego spotkania, za to że mogłyśmy się zatrzymać "w połowie drogi", by zaczerpnąć wody z ożywczej studni Bożego Miłosierdzia i na nowo napełnić serca wiarą, nadzieja i miłością.

21/22 marca - nonne czuwanie na Jasnej Górze


W nocy z 21/22 marca Zgromadzenie nasze kolejny już raz podjęło nocne czuwanie na Jasnej Górze. U tronu Jasnogórskiej Pani bardzo licznie zgromadziły się Siostry z wielu Wspólnot w Polsce, jak też liczna grupa młodzieży z Ruchu Opatrzności Bożej oraz Przyjaciele Zgromadzenia zrzeszeni pod nazwą Przyjaciele Opatrzności Bożej, i członkowie rodzin Sióstr. Mszy św. o północy przewodniczył Ks. Wiesław Kosiński, kapelan Wspólnoty Sióstr domu generalnego. W Akcie Zawierzenie Jasnogórskiej Pani Matka gen. Antonina Kasjaniuk oddała Jej całe Zgromadzenie, wszystkie Wspólnoty, każdą Siostrę Zgromadzenia i wszystkie prowadzone dzieła w kraju i poza granicami.
W programie czuwania oprócz modlitwy indywidualnej były też: wspólna Adoracja przygotowana przez Aspirantki i Postulantki, rozważanie tajemnic różańcowych (część radosna i bolesna), Droga Krzyżowa przygotowana przez Siostry i młodzież z Ruchu Opatrzności Bożej, Koronka do Miłosierdzia Bożego i Godzinki do N.M.P. wyśpiewane o świcie.
Czas od Apelu Jasnogórskiego do godz. 4.00 rano minął jak jedna chwila spędzona przy sercu Matki.17-24 luty 2014 r. - Grodzisk Maz. - spotkanie formacyjne Junioratu


Dom generalny w Grodzisku Maz. W dniach 17-24 lutego 2014 r. był miejscem spotkania formacyjnego Sióstr Juniorystek naszego Zgromadzenia. Udział wzięło w nim 10 Sióstr. Spotkanie łączyło w sobie trzy elementy: modlitwę, formację i wspólnotę. Tematem była kontemplacja Oblicza Chrystusa, a przewodnikiem było Słowo Boże.
W części konferencyjno - wykładowej poświęconej powołaniu osobistemu, ascezie i wąskiej drodze krzyża w nauczaniu św. Jana od Krzyża towarzyszył Siostrom O. Jarosław Banasiuk OFM Cap. oraz S. Mistrzyni Junioratu Arleta Rzechaczek. Siostry spotkały się też oddzielnie z Matką generalną Antonina Kasjaniuk i wikarią Zgromadzenia S. Maria Kaproń, a także doświadczyły na nowo radości bycia we Wspólnocie i mocy modlitwy. Umocniły się, by znów wyraźniej dostrzec Oblicze Chrystusa w sobie i tych do których powróciły.

Wróć do spisu treści